OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG REALIZOWANE PRZEZ INTELIMARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Luty 8, 2017

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG REALIZOWANE PRZEZ INTELIMARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Intelimare Sp. z o.o. 05-462 Kopki. ul. Młyńska 25 NIP: 532-205-69-77

Postanowienia ogólne

 • 1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWSTiU określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw towarów, wyrobów i świadczenia usług oferowanych przez INTELIMARE Sp. z o.o. zwanej dalej INTELIMARE dla Kupującego.

 • 1.2

Kupującym w rozumieniu niniejszych OWSTiU jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że niniejsze OWSTiU nie mają zastosowania do umów zawieranych z konINTELIMAREentami, które to umowy będą negocjowane indywidualnie.

 • 1.3

OWSTiU określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez INTELIMARE oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez INTELIMARE i Kupującego (Stron umowy).

 • 1.4

OWSTiU wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przed zawarciem Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez INTELIMARE na stronie internetowej pod adresem www.intelimare.pl Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników czy przedstawicieli Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy, złożeniem oferty lub potwierdzeniem zamówienia nie są wiążące i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy

 • 1.5

Umowa zawarta z Kupującym może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWSTiU. W takim przypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy w zakresie tych odmiennych postanowień.

 • 1.6

W razie sprzeczności między OWSTiU a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.

 • 1.7

W wypadku wymienionym w §1.6 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o stosowaniu regulaminów i wzorców oraz o zachodzącej pomiędzy nimi sprzecznościach. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania OWSTiU.

 • 1.8

Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji towarów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWSTiU, stosuje się postanowienia tej umowy.

Warunki Sprzedaży

 • 2.1.

Wyroby sprzedawane lub produkowane przez INTELIMARE są produkowane na podstawie indywidualnych zamówień, których realizacja wymaga sporządzenia dokładnej dokumentacji opisowej. Kupujący dokonuje złożenia zamówienia w sposób wskazany w niniejszych OWSTiU §2.5 na podstawie Oferty INTELIMARE przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem a złożenie zamówienia stanowi akceptację parametrów wyrobu/towaru/usługi dostarczonych przez INTELIMARE razem z ofertą.

 • 2.2.

Oferta zawierać będzie co najmniej:

 1. a) wstępną specyfikację produktów,
 2. b) cenę netto wyrażoną w PLN lub innej walucie,
 3. c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,
 4. d) orientacyjny termin realizacji dostawy.
 • 2.3.

Cena przedstawiona w ofercie, jest wiążąca przez 30 dni od daty widniejącej na ofercie, chyba, że w samej ofercie oznaczono krótszy termin.

 • 2.4.

W okresie związania ofertą Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na produkty objęte ofertą

 • 2.5.

Zamówienie Kupującego powinno zawierać:

– powołanie się na ofertę,

– specyfikację zamawianych produktów, zgodnie z otrzymaną ofertą,

– wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin orientacyjny wskazany w ofercie,

– miejsce dostaw,

– imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostawy. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do art. 68 k.c.. W takim przypadku dotychczasowa oferta INTELIMARE traci ważność. W przypadku gdy INTELIMARE w Ofercie przedstawi parametry towaru/wyrobu/usługi, złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi akceptację tychże parametrów.

 • 2.6.

Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia INTELIMARE oraz wynikających z postanowień OWSTiU. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty bez zastrzeżeń. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelka dokumentacja ofertowa i projektowa stanowi własność INTELIMARE i bez pisemnej zgody INTELIMARE nie może zostać powielana ani udostępniana osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych w tym skutków określonych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • 2.7

INTELIMARE zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

 1. a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. b) decyzji o nadaniu numeru REGON,
 3. c) decyzji o nadaniu numeru NIP, INTELIMARE zastrzega sobie również prawo do żądania w/w dokumentów w toku realizacji umowy, do czasu spełnienia przez strony wzajemnych świadczeń.
 • 2.8

INTELIMARE zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

 1. a) gwarancji bankowej,
 2. b) akredytywy dokumentowej,
 3. c) polisy ubezpieczeniowej,
 4. d) cesji wierzytelności,
 5. e) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,
 6. f) poręczenia osób trzecich.
 • 2.9

Termin dostawy określony przez INTELIMARE w potwierdzeniu zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności za które INTELIMARE nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

Cena i płatność

 • 3.1

Oferty obejmują wyłącznie ceny netto wyrażone w danej walucie, zatem nie uwzględniają podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny według aktualnie obowiązującej stawki.

 • 3.2

Ceny nie obejmują również kosztów pomiarów i montażu chyba, że pisemne ustalenia stron przewidują wliczenie tych kosztów w cenę produktu.

 • 3.3

Wyceny sporządzone na podstawie rysunków i danych technicznych Kupującego maja charakter szacunkowy i nie stanowią oferty ani w żaden inny sposób nie wiążą INTELIMARE.

 • 3.4

W przypadku wskazania w ofercie INTELIMARE konieczności dokonania przedpłaty, Kupujący, który przyjął ofertę zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy. Jeśli pozostaje kwota do zapłaty pozostała jej część (ceny) zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wynikającym z faktury – nie krótszym niż 7 dni. Termin zapłaty krótszy niż 7 dni musi być indywidualnie uzgodniony przez Strony.

 • 3.5

O ile nie zaznaczono inaczej wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy INTELIMARE wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.

 • 3.6

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz INTELIMARE. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie INTELIMARE ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

 • 3.7

INTELIMARE zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Towaru lub wykonania usługi w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

 • 3.8

INTELIMARE ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia indywidualnie ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności INTELIMARE wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.

 • 3.9

Kupujący upoważnia INTELIMARE do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

 • 3.10

Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe INTELIMARE

 • 3.11

Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego.

4 . Przeniesienie ryzyka

 • 4.1

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą wydania towaru Kupującemu. Jeżeli towar ma być przesłany przez INTELIMARE do miejsca, wskazanego przez Kupującego wydanie zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia INTELIMARE powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 • 4.2

Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, INTELIMARE może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. INTELIMARE może również sprzedać towar na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzeczy są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży INTELIMARE niezwłocznie zawiadomi Kupującego.

 • 4.3

W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać niezwłocznie przesyłkę pod kontem wad, ubytków i innych uszkodzeń w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązany jest również w takim przypadku powiadomić INTELIMARE, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec INTELIMARE z tego tytułu.

Zastrzeżenie prawa własności

 • 5.1

INTELIMARE ma prawo zastrzec prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do momentu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty.

 • 5.2

W razie zastrzeżenia własności sprzedanego towaru, kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny. Jeżeli INTELIMARE wystąpi na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może domagać się wydania sprzedanego towaru z powołaniem się na zastrzeżenie własności.

Gwarancja/rękojmia

 • 6.1

INTELIMARE udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostarczenia towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 6.2

W okresie gwarancji INTELIMARE gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w Specyfikacji. INTELIMARE zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Odpowiedzialność INTELIMARE z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym zakresie należy do INTELIMARE. W przypadku wymiany, okres gwarancji biegnie od nowa i wynosi 12 miesięcy od dnia jej dokonania na cześć wolną od wad. Prawo własności, co do wadliwych, wymienionych części przysługuje INTELIMARE.

 • 6.3

Gwarancja dotyczy wad wyrobu powstałych z powodu wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów i /lub niewłaściwego wykonania oraz wad powstałych w procesie produkcji i wady surowców.

 • 6.4

Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez INTELIMARE), normalnego zużycia towaru oraz nieautoryzowanej ingerencji w towar przez osobę trzecią Odpowiedzialność INTELIMARE z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również wad wynikłych z wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub przez osoby trzecie.

 • 6.5

Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych w skutek:

niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania,

działania czynników zewnętrznych, jak np. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, o których INTELIMARE nie został poinformowany w trakcie tworzenia oferty.

 

 • 6.6

Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, które podlegają gwarancji INTELIMARE zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu..

 • 6.7

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 • 6.8

INTELIMARE może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na indywidualnie uzgodnionych zasadach.

 • 6.9

INTELIMARE ponosi odpowiedzialność za montaż produktu wykonanego na podstawie pomiarów sporządzonych przez pracowników firmy INTELIMARE. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy przypadków, gdy urządzenia po wykonaniu odpowiednich pomiarów zostaną zmodyfikowane uniemożliwiając montaż wyrobu.

 • 6.10

Jeżeli wyrób jest wykonany na podstawie danych (tj. rysunków technicznych, pomiarów, zdjęć) dostarczonych przez kupującego, INTELIMARE nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych danych, warunkujących właściwe zastosowanie wyrobu.

 • 6.11

Ewentualny koszt modyfikacji produktu, związany z przeprowadzeniem zmian konstrukcyjnych urządzenia lub konieczność ponownego wyprodukowania towaru, a także koszt dokonania ponownych pomiarów, transportu oraz montażu ponosi kupujący.

 • 6.12

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikłych dla środowiska lub urządzeń sprzętu i osób.

Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań

 • 7.1

Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

Postanowienia Końcowe

 • 8.1

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc.

 • 8.2

OWSTiU stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w umowie inaczej.

 • 8.3

We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez INTELIMARE obowiązują niniejsze OWSTiU w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany OWSTiU nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWSTiU. Wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy

 • 8.4

Prawem właściwym dla OWSTiU jest prawo polskie. Teksty umowy i OWSTiU w języku polskim są wersją oryginalną. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWSTiU stosuje się przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

 • 8.5

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby INTELIMARE. .